Search
Follow us

GRATIS VERZENDING binnen België vanaf € 99 ex. BTW

TERMS AND CONDITIONS

1. Identiteit van de ondernemer:

MONAI BV

Vosveld 4A

2110 Wijnegem

België

Telefoonnummer: 0032 (0)3 454 44 95

Ondernemingsnummer: BE0874.247.439

E-mail: management@monai.be

Contact person: Ruth Deruddere


2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MONAI BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MONAI BV en de Consument.


3. Het aanbod:

a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MONAI BV niet;

b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs exclusief belastingen;

b) de eventuele kosten van aflevering;

c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d) de wijze van betaling en aflevering.


4. De overeenkomst:

a) De Consument kan bij MONAI BV een bestelling plaatsen via de website www.monai.be. Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.

b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door MONAI BV in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.

c) De Overeenkomst komt tot stand nadat MONAI BV de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door MONAI BV is verzonden.

d) MONAI BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat MONAI BV gehouden is tot enige schadevergoeding.


5.1 Herroepingsrecht bij levering van de producten:

a) De consument heeft de verplichting om bij de aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.

b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen.  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MONAI BV retourneren: MONAI BV, Vosveld 4A, 2110 Wijnegem.  Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument. 

c) Retour kan uitsluitend plaatsvinden mits voorafgaandelijke aanmelding en correct invullen van herroepingsformulier. Dit formulier dient binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van uw order bezorgd te worden aan info@monai.be, alsook dient u een KOPIE van het herroepingsformulier toe te voegen aan uw retour. 

d) Na ontvangst van de retournering zal MONAI BV de goederen inspecteren om na te gaan of de verpakking niet werd verbroken en het product in de originele staat werd ontvangen.  Indien de retournering hieraan voldoet zal een terugbetaling plaatsvinden binnen de veertien (14) dagen. Wanneer deze niet voldoet bent u zelf verantwoordelijk voor de afhaling van uw retournering.

e) Artikelen die werden aangekocht tijdens kortingsperiodes of aan sterk afgeprijsde kortingen kunnen niet ingeruild worden.

f) MONAI BV behoud zich het recht om alsnog leveringskosten aan te rekenen wanneer de resterende aangekochte goederen/bedrag onvoldoende is om te genieten van gratis levering.

g) Bij retournering of annulatie van de volledige order behoud MONAI BV zich het recht leveringskosten in mindering te brengen bij de terugbetaling van de bestelling.

h) Wanneer er bij levering schade of onvolledigheid wordt vastgesteld door de Consument, dient een ingebrekestelling binnen de 48u na ontvangst van de bestelling schriftelijk gemeld te worden aan MONAI BV, info@monai.be. Na het verstrijken van deze 48u is het niet meer mogelijk een ingebrekestelling te melden.

i) Bij niet levering van een pakket binnen de veertien (14) dagen na bestelling van uw order dient u MONAI BV hiervan op de hoogte te stellen zodoende zij een onderzoek kunnen starten bij de desbetreffende leverancier. Na verloop van deze 14 dagen is het niet meer mogelijk een onderzoek te starten en is MONAI BV niet verder aansprakelijk voor de levering van uw pakket.


5.2 Herroepingsrecht bij aangekochte opleidingen:

Wenst u een aangekochte opleiding te annuleren? Dan gelden de algemene voorwaarden van MONAI ACADEMY.   Hieronder kan u de Algemene Voorwaarden MONAI ACADEMY raadplegen.


Een online opleiding aangekocht op het platvorm www.monai-academy.be of elders kan onder geen beding geannuleerd of teruggevorderd worden. 


6. De prijs:

a) Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging MONAI BV BV.

b) De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro exclusief BTW.


7. Klachtenregeling:

a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan MONAI BV binnen de zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

b) De bij MONAI BV ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.8. Diversen:

MONAI BV behoudt zich het recht om bij, producten die zijn aangeduid als ‘uitsluitend voor professioneel gebruikt’, de verkoop te weigeren aan particulieren zonder dat zij minimaal een diploma, getuigschrift of andere vorm van bekwaamheid en kennis van het vakgebied kunnen voorleggen.


9. Garantie op elektronische toestellen:

De wettelijke consumentengarantie op elektronische toestellen bedraagt 2 jaar.  Deze consumentengarantie is volgens de wet enkel van toepassing voor particulieren (B2C).  Professionele klanten (B2B) kunnen geen beroep doen op de wettelijke consumentengarantie doch kunnen gebruik maken van de commerciële garantie van 1 jaar.  

Gezien alle toestellen aangeboden op onze website dienstig zijn voor professioneel gebruik is de aangeboden garantie, de commerciële garantie van 1 jaar, van toepassing op alle aankopen.

De garantie is wel enkel van toepassing indien het correct gebruik van het toestel kan aangetoond worden.  Toestellen die gehavend zijn, extreme sporen van gebruik vertonen,…komen niet in aanmerking voor een garantie.

Op andere verbruiksartikelen is er geen garantie van toepassing.

Valt uw toestel onder garantie en wenst u een defect te melden, neem dan contact met ons op via info@monai.be.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Antwerpen.

c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.LEVERINGSVOORWAARDEN


1. Betalen:

Voor onze website hebben wij gekozen voor het meest betrouwbare betalingssysteem: Mollie Payments.  Op deze manier kan je snel en efficient je bestelling afronden en heb je tal van betalingsmogelijkheden zoals Bancontact/Mister Cash, KBC Online, Belfius Direct, IDeal, Sofort, PayPal en Creditcard. Gegarandeerd veilig betalen!


2. Verzenden: 

We doen er steeds alles aan om je bestelling zo snel mogelijk te verwerken.  We versturen je bestelling binnen 1 à 3 werkdagen, afhankelijk van het uur dat je je bestelling plaatst. Let wel, tijdens sluitingsperiodes worden er geen bestellingen verwerkt. Besteld u in een kortingsperiode, tijdens beursacties of andere promotiedagen dan kunnen de levertijden wel oplopen.


Voor al onze verzendingen werken we samen met de partners: GLS Logistics en BPost. 


3. Verzendkosten: 

• België: vanaf 99 euro ex. BTW GRATIS verzending. Verzendkosten zijn 7,95 euro ex. 21% BTW voor bestellingen van minder dan 99 euro ex. BTW.

• Nederland: vanaf 149 euro ex. BTW GRATIS verzending. Verzendkosten zijn 12,95 euro ex. 21% BTW voor bestellingen van minder dan 149 euro ex. BTW.


4. Ander land binnen de Europese Unie: 

U kunt uw verzendtarief opvragen via info@monai.be.


5. Peak Season:

Peak Season omvat de periode met de meeste commerciële acties gekoppeld aan Black Friday, Cyber Monday, Kerstmis, Nieuwjaar, ...  Deze acties leiden wereldwijd tot exponentiële volumes aan pakketten.  Dit heeft een rechtstreeks gevolg op de pakketverwerking bij alle koeriersbedrijven waaronder ook GLS en B-Post.


Het hoogseizoen begint voor ons echter officieel op donderdag 10 november en eindigt op 25 december. Wij verzoeken hiermee rekening te houden en informeren u dat de levertijden kunnen oplopen.


U ontvangt steeds een automatische mail van zodra wij uw pakket aan de koerierdienst hebben overhandigd, hetzij GLS, hetzij B-Post.  Aan de hand van hun tracknummer kan u de status van uw pakket steeds opvolgen.ALGEMENE VOORWAARDEN MONAI ACADEMY


1. Begrip bepalingen:

Het opleidingscentrum: de plaats waar de opleiding zal gevolgd worden met name: Vosveld 4A te 2110 Wijnegem (België). 

De student: diegene die zich door betaling van het opleidingsgeld heeft ingeschreven voor één van de 

door het opleidingscentrum georganiseerde opleidingen.


2. Kosten van de opleiding:

2.1. Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

a. Het opleidingsgeld: dit wordt per module of opleiding aan het opleidingscentrum betaald en is 

afhankelijk van de opleiding.

b. De eventuele examenkosten (indien van toepassing): de kosten zijn verrekend in de opleiding prijs 

tenzij anders aangegeven.

c. Overige kosten: de kosten voor eventuele opleiding boeken en overige leermiddelen zijn eveneens 

in het lesgeld inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

d. Administratieve kost: een administratieve kost ten bedrage van 50% van het inschrijvingsgeld. 

BTW zal worden aangerekend indien de student verzoekt voor een verplaatsing of annulatie van 

de opleiding binnen de hiertoe toegekende termijn.

2.2. In het lesgeld zijn geen materialen inbegrepen, tenzij anders aangegeven. De student is vrij voor of na een opleiding materialen of een startpakket aan te kopen.


3. Betaling van het lesgeld:

Het inschrijven voor één van de door het opleidingscentrum aangeboden opleidingen kan uitsluitend via de website www.monai.be. De opleiding kan worden aangekocht en derhalve onmiddellijk afgerekend worden. 


4. Bevestiging van de opleiding:

4.1. Op het ogenblik van aankoop en derhalve de betaling van de opleiding is de inschrijving voor de 

student definitief.

4.2. Een opleiding zal pas plaatsvinden vanaf een minimum aantal inschrijvingen, hetgeen steeds duidelijk is aangegeven bij de beschrijving van de opleiding op de website www.monai.be.


5. Annuleren van een opleiding:

Het ANNULEREN van een opleiding kan uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

GEHELE TERUGBETALING: 

a. De student dient de opleiding minstens 21 dagen voor aanvang van de opleiding te annuleren. 

b. Annuleren kan uitsluitend door middel van aangetekend schrijven gericht aan MONAI BV, Vosveld 

4A te 2110 Wijnegem of per mail naar opleiding@monai.be.

c. Indien de student aan deze voorwaarde voldoet kan het lesgeld volledig teruggevorderd worden. 


GEDEELTELIJKE TERUGBETALING: 

a. Indien de annulatie wordt gemeld minder dan 21 dagen voor aanvang van de opleiding, maar 

minstens 7 dagen voor aanvang (mits aangetekend schrijven gericht aan MONAI BV, Vosveld 4A te 

2110 Wijnegem of per mail naar opleiding@monai.be) kan het lesgeld teruggevorderd worden 

mits aftrek van een administratieve kost ten bedrage van 50% van het inschrijvingsgeld. Deze 

administratieve kost is van toepassing per geannuleerde opleiding.

b. Bij ziekte dient de student binnen de 2 werkdagen een doktersattest te bezorgen aan het 

opleidingsinstituut, dit kan uitsluitend per mail naar opleiding@monai.be of door aangetekend 

schrijven gericht aan MONAI BV, Vosveld 4A te 2110 Wijnegem, dit mits aftrek van een administratieve kost ten bedrage van 50% van het inschrijvingsgeld. Deze administratieve kost is van toepassing per geannuleerde opleiding.


GEEN TERUGBETALING: 

a. Indien de annulatie wordt gemeld minder dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding, hetzij 

telefonisch, hetzij schriftelijk, kan deze niet leiden tot een geheel of gedeeltelijke terugbetaling 

van het lesgeld. 

b. Indien bij ziekte de student niet binnen de 2 werkdagen een doktersattest bezorgd heeft aan het 

opleidingsinstituut, hetzij per mail naar opleiding@monai.be of door aangetekend schrijven 

gericht aan MONAI BV, Vosveld 4A te 2110 Wijnegem, kan dit niet leiden tot een terugbetaling. 

c. Een privéopleiding kan op geen enkele wijze geannuleerd worden en kan dus niet leiden tot het 

terugvorderen van het inschrijvingsgeld.

d. Een opleiding gegeven door een externe docent(e) kan op geen enkele wijze geannuleerd worden 

en dus niet leiden tot het terugvorderen van het inschrijvingsgeld.


6. Verplaatsen van een opleiding:

Het VERPLAATSEN van een opleiding kan uitsluitend onder de volgende voorwaarden: 


VERPLAATSING ZONDER ADMINISTRATIEVE KOST: 

a. De student dient minstens 21 dagen voor aanvang van de opleiding kenbaar te maken dat zij deze 

wenst te verplaatsen. 

b. Het verplaatsen van een opleiding kan uitsluitend door te mailen naar opleiding@monai.be of per 

aangetekend schrijven gericht aan MONAI BV, Vosveld 4A te 2110 Wijnegem. 

c. Indien het verzoek tot verplaatsing aan deze voorwaarde voldoet kan deze toegekend worden.


VERPLAATSING MITS ADMINISTRIEVE KOST: 

a. Een aanvraag tot verplaatsing minder dan 21 dagen voor aanvang, maar minstens 7 dagen voor 

aanvang van de opleiding kan leiden tot een verplaatsing mits een administratieve kost ten 

bedrage van 50% van het inschrijvingsgeld. Deze administratieve kost is van toepassing per 

verplaatste opleiding.

b. Bij ziekte dient student binnen de 2 werkdagen doktersattest te bezorgen aan het 

opleidingsinstituut, dit kan uitsluitend per mail naar opleiding@monai.be of door aangetekend 

schrijven gericht aan MONAI BV, Vosveld 4A te 2110 Wijnegem. Dit mits opleg van een administratieve kost ten bedrage van 50% van het inschrijvingsgeld. Deze administratieve kost is van toepassing per verplaatste opleiding. De betaling van deze administratieve kost dient binnen de 2 werkdagen voldaan te zijn. Zoniet is een verplaatsing niet meer mogelijk. 


GEEN VERPLAATSING MOGELIJK: 

a. Een aanvraag tot verplaatsing minder dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding kan niet leiden 

tot verplaatsing noch een geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het opleidingsgeld.

b. Indien bij ziekte de student niet binnen de 2 werkdagen een doktersattest bezorgd heeft aan het 

opleidingsinstituut, hetzij per mail naar opleiding@monai.be of door aangetekend schrijven 

gericht aan MONAI BV, Vosveld 4A te 2110 Wijnegem, kan dit niet leiden tot het verplaatsen van de 

opleiding.

c. Een privéopleiding kan op geen enkele wijze verplaatst worden en dus niet leiden tot het 

terugvorderen van het inschrijvingsgeld.

d. Een opleiding gegeven door een externe docent(e) kan op geen enkele wijze verplaatst worden 

en dus niet leiden tot een verplaatsing van de opleiding.


7. Annuleren of verplaatsen van een gratis opleiding:

Voor gratis opleidingen gelden dezelfde annulatie regels als voor betalende opleidingen met het verschil dat, indien de gratis opleiding later dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, er een administratieve kost van 50 euro ex. BTW zal worden aangerekend.


8. Annuleren van een basisopleiding:

Wanneer u uw basisopleiding wenst te annuleren kan dit onder bovenstaande voorwaarden. Mits aftrek van een administratieve kost ten bedrage van 50% van het inschrijvingsgeld, ongeacht de termijn wanneer de opleiding geannuleerd werd, dit voor de reeds ontvangen informatie alsook de toegang tot de video’s van onze online Academy. 


9. Leslokaal en materialen:

De student neemt kennis van het feit dat het leslokaal is gelegen op een eerste verdieping en er geen lift aanwezig is. De student neemt nota van het feit dat het opleidingscentrum bepaalt welke materialen, uitrusting en boeken tijdens de opleiding dienen te worden gebruikt alsook welke materialen tijdens de les beschikbaar worden gesteld. 


10. Huisregels:

Door het aankopen van de opleiding verbindt de student zich tot het naleven van de huisregels van het opleidingsinstituut.

a. De student verbindt zich tot het volgen van alle, tot de opleiding behorende, lessen.

b. De student verbindt zich tot alle opgegeven theoriehuiswerk naar behoren te maken en de 

praktijktaken naar behoren uit te voeren (indien van toepassing). 

c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de student hiervan voor aanvang van de les, kennis 

te geven aan het opleidingscentrum. Deze kennisgeving kan niet leiden tot een terugbetaling of 

verplaatsing van de opleiding. 

d. Het is noch de student, noch het model toegestaan om gezelschap (huisdieren, kinderen, 

vriendinnen, echtgenoten,…) mee te brengen naar de opleiding.

e. Het is niet toegestaan om een collega-nagelstyliste mee te brengen als model tijdens één van 

onze NAILS opleidingen. Indien hier een inbreuk op plaatsvindt dan verbindt de student zich 

ertoe een boete ten bedrage van het lesgeld voor die specifieke opleiding te voldoen aan MONAI BV.


11. Aansprakelijkheid:

Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van een aan de student toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de student aan het gebouw, het meubilair etc. wordt toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de student of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. De student is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en/of eigendommen van derden.


12. Auteursrechten en copyright:

De auteursrechten op het door het opleidingscentrum aan de student verstrekt lesmateriaal, berust bij het opleidingsinstituut. De inhoud en demonstraties van de gegeven opleiding mogen in geen geval gekopieerd worden om zelf als opleiding te verkopen. 

Het materiaal alsook de inhoud mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/of openbaar worden 

gemaakt d.m.v. fotokopie, microfilm, social media,... of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut.

Indien MONAI BV hierop inbreuken vaststelt dan zal zij hiervoor gerechtelijke stappen ondernemen.


13. Stilzwijgend akkoord:

Door het aankopen van de opleiding gaat de student akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze 

Algemene Voorwaarden zijn na te lezen op onze website (vermeld bij elke aangeboden opleiding) 

voorafgaand aan de aankoop.


14. Toestemming voor het nemen van foto’s en opname van beelden:

Bij inschrijving van een door MONAI BV georganiseerde opleiding geef ik mijn toestemming voor de 

vastlegging en de weergave van afbeeldingen verbonden aan mijn persoon in foto’s, beelden, of 

audiovisuele opnamen gemaakt door MONAI BV, alsook in publiciteit van de onderneming.

Hierbij verklaar ik afstand te doen van mijn portret en video grafische rechten en geen compensatie te eisen wanneer MONAI BV de afbeeldingen gebruikt. Hierbij verklaar ik alsook, het door mij meegebrachte model, op de hoogte te stellen van deze toestemming welke ook voor mijn model van kracht zal zijn.PRIVACY POLICY


MONAI BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen/aankopen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.


MONAI BV zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


1. Publicatie:

Wij publiceren uw klantgegevens niet.


2. Advertenties:

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.


3. Google Analytics:

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


4. Beveiliging:

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:


• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord.

• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.


5. Gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:


• Telefoonnummer

• Volledige naam

• Adres en woonplaats

• E-mailadres

• IP-adres

• Locatiegegevens

• Bankgegevens voor verwerking van de betaling

• Internetbrowser en apparaat type

• Factuuradres

• Verzendingsadres

• BTW-nummer


6. Registreren:

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via het door u gekozen e-mailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.


Wij zullen de aan uw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld de vervoerder/koerierdienst) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


7. Afhandelen bestelling:

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld de vervoerder/koerierdienst). 


8. Contactformulier en nieuwsbrief:

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Indien de Consument geen e-mails van MONAI BV  meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar management@monai.be of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.9. Verstrekking aan derden:

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling (bijvoorbeeld de vervoerder).


10. Bewaartermijnen:

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens voor de beschreven statistische doeleinden tot u zelf aangeeft dat de gegevens verwijderd mogen worden (recht om vergeten te worden). Verder worden de betaalgegevens bewaard gedurende een periode van zeven jaar ingevolge de fiscale bewaarplicht.


11. Websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


12. Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


13. Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.


Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


14. Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.COOKIES


Op onze webshop maken we gebruik van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst.


Wanneer u onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webshop vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.


Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).