.

WEDSTRIJDREGLEMENT BEURSDAGEN 2023

ARTIKEL 1. Organisator en duur van de wedstrijd

MONAI BV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Vosveld 4A, BTW-nummer 0874.247.439, organiseert een wedstrijd (hierna de "Wedstrijd"). 

Het verloop van de Wedstrijd, de toepassing van het wedstrijdreglement, de aanwijzing van de winnaars, de toekenning van de prijzen en de levering van de prijzen worden uitgevoerd onder controle van MONAI. 

 

Het huidige wedstrijdreglement (hierna "Wedstrijdreglement") is van toepassing op de voorwaarden die gelden voor de Wedstrijd.

 

De Wedstrijd begint op 27/03/2023 om 00:01u en eindigt op 10/04/2023 om 23:59u.

 

ARTIKEL 2. Voorwaarden voor deelname

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedereen die :

 • ten minste 16 jaar oud is
 • zijn/haar woonplaats (domicilie) in België, Nederland of Luxemburg heeft;
 • dit Wedstrijdreglement leest en uitdrukkelijk aanvaardt.

 Elke deelnemer (hierna "Deelnemer") kan meermaals deelnemen.

 

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname:

de personen en bedrijven die hebben bijgedragen aan het ontwerp en/of de organisatie van de Wedstrijd en, meer in het algemeen, de derden die door MONAI zijn ingeschakeld in het kader van de Wedstrijd, hun onderaannemers en hun respectieve familieleden.

 

ARTIKEL 3. Beschrijving en verloop van de Wedstrijd

De wedstrijd wordt gehouden in het Nederlands.

In geval van overmacht behoudt MONAI zich het recht voor het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd voortijdig te beëindigen.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten de Deelnemers:

 • Een aankoop verrichten op de website www.monai.be tussen 27/03/2023 om 00.01u en 10/04/2023 om 23.59u.
 • Of in de groothandel gelegen te 2110 Wijnegem, Vosveld 4A (openingsuren te raadplegen op de website www.monai.be)
 • Deze aankoop dient meer dan €100 inclusief BTW te bedragen
 • Per aankoopschijf van €100 euro ontvangt de deelnemer een deelnemer nummer

De winnaars zullen bekend gemaakt worden tijdens een Instagram LIVE op het account van @monai_belgium en dit op dinsdag 25 april 2023 om 13u.

In de loop van de Wedstrijd wordt 30 winnaars aangewezen (hierna de "Winnaar").

De beslissing van de jury is definitief en kan niet worden aangevochten.

 

ARTIKEL 4. Beschrijving van de prijzen

30 winnaars in totaal: 

 • 2 x Light Elegance Hard Gel pakket ter waarde van €400 elk
 • 3 x Light Elegance P+ Soak Off Gelpolish pakket ter waarde van €250 elk
 • 3 x D’Or Nails pakket ter waarde van €250 elk
 • 2 x Akzentz pakket ter waarde van €250 elk
 • 5 x Online opleiding BIAB & E-manicure ter waarde van €79 elk
 • 5 x Gift Card ter waarde van €100 elk
 • 2 x Imperium Henna Startkit ter waarde van €200 elk
 • 2 x InLei LashFiller Startkit ter waarde van €250 elk
 • 1 x InLei Tint Startkit ter waarde van €200 elk
 • 5 x Nail Art kit ter waarde van €50 elk

 

Elke prijs is ondeelbaar, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of natura.

De Winnaar dienen zich na de prijsuitreiking kenbaar te maken via email aan info@monai.be met hun volledige klantgegevens alsook foto van het aan hen uitgereikte deelname nummer en dit uiterlijk voor 30/04/2023.

Indien de Winnaar zich  niet kenbaar maakt voor 30/04/2023 dan vervalt zijn/haar recht om de prijs in ontvangst te nemen, zonder dat MONAI verplicht is tot enige verdere kennisgeving of compensatie.

 

ARTIKEL 5. Kosten voor de Deelnemers

Alle kosten voor deelname aan de Wedstrijd vallen uitsluitend ten laste van de Deelnemer (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vervoer naar de winkel). De Deelnemers kunnen in geen geval van MONAI de terugbetaling van enige kosten voor deelname verlangen.

 

ARTIKEL 6. Aansprakelijkheid / Uitsluiting van Deelnemers

MONAI noch enige andere partij die door MONAI is ingeschakeld bij de organisatie/het beheer van de Wedstrijd, kan aansprakelijk worden gesteld voor netwerk- of computerproblemen die de deelname beperken of vertragen of die een invloed hebben op het verzenden van enige input door de Deelnemer.

MONAI noch enige andere partij die door MONAI is ingeschakeld bij de organisatie/het beheer van de Wedstrijd, kan aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking, uitstel of annulering van de Wedstrijd om redenen waarover zij geen controle hebben, met inbegrip van de onbeschikbaarheid van de MONAI website.

MONAI behoudt zich te allen tijde het recht voor om Deelnemers uit te sluiten en/of de aangekondigde prijs niet aan de Winnaar toe te kennen:

in geval van bewezen of vermoede fraude of misbruik met betrekking tot dit Wedstrijdreglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het creëren van "fictieve persoonsgegevens" om meerdere keren aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen of om enige andere reden);

als niet is voldaan aan een van de voorwaarden voor deelname;

als de verstrekte persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Drukfouten, spelfouten, zetfouten en andere soortgelijke fouten kunnen niet tegen MONAI worden ingeroepen.

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen is MONAI alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of fraude in haar naam of in naam van een van haar werknemers.

 

ARTIKEL 7. Bekendmaking van de naam van de Winnaar

De Winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam wordt gepubliceerd op de sociale media van MONAI.

 

ARTIKEL 8. Kopie

Niets van of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden gereproduceerd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MONAI.

 

ARTIKEL 9. Toegang tot het Wedstrijdreglement

Het Wedstrijdreglement is tijdens de Wedstrijd gratis beschikbaar in een afdrukbare en bewaarbare versie op www.monai.be.

 

ARTIKEL 10. Naleving van de privacywetgeving

10.1. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ("Wet Verwerking Persoonsgegevens") worden de gegevens van de Deelnemers (identificatiegegevens die in het kader van de Wedstrijd rechtstreeks van de Deelnemer worden verkregen) opgenomen in een databank die bestemd is om te worden gebruikt voor het beheer van de Wedstrijd en het bekendmaken en  overhandigen van de prijs aan de winnaars.  De Deelnemers hebben te allen tijde het recht op inzage en correctie van hun persoonsgegevens, alsook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het via e-mail een verzoek te richten aan het volgende adres: privacy.belgium@ikea.com

 

De gegevens worden gedurende één (1) jaar na afloop van de Wedstrijd bewaard.

 

10.2. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens worden de persoonsgegevens van de Deelnemer door MONAI alleen  verwerkt voor direct marketingdoeleinden (verzending van commerciële berichten, promotie van producten en diensten) als de Deelnemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

De gegevens worden slechts gedurende één (1) jaar na het einde van de Wedstrijd in België bewaard.

 

10.3. Tenzij anders vermeld in dit Wedstrijdreglement, is het Privacybeleid van MONAI, zoals gepubliceerd op de website, van toepassing.

 

ARTIKEL 11. Geschillen

In geval van een geschil met betrekking tot de toepassing van dit Wedstrijdreglement of het verloop van de Wedstrijd, zijn de beslissingen van MONAI onherroepelijk en niet vatbaar voor beroep, onverminderd het recht van de partijen om gerechtelijke stappen te ondernemen.